VDL Procedures

Ereleden en leden van verdienste

1. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd.

2. Op ereleden en leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

3. Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene ledenvergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen benoemd.

4. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd.

5. Voor het benoemen van leden tot erevoorzitter, erelid of lid van verdienste zijn door de vereniging criteria en een procedure opgesteld die – op verzoek- beschikbaar zijn voor elk lid van de vereniging. Bijlage A beschrijft de criteria en procedure voor de voordracht en benoeming

Lid van Verdienste, Erelid, Erevoorzitter

A. Criteria voor het doen van een voordracht

Lid van verdienste:

- langdurig lid van v.v. VDL (meer dan 20 jaar)

- langdurig actief als vrijwilliger (meer dan 15 jaar) en/of bijzondere verdienste bij een

speciaal project.

Erelid:

- langdurig lid van v.v. VDL. (meer dan 20 jaar)

- langdurig actief als bestuurslid (meer dan 15 jaar) en/of bijzondere verdienste als

- vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de vereniging

Erevoorzitter:

- langdurig lid van v.v. VDL (meer dan 20 jaar)

- langdurig actief als bestuurslid (meer dan 15 jaar)

- tenminste 3 termijnen van 2 jaar actief als voorzitter van de vereniging

NB. Voor elke aanvraag geldt dat aan alle criteria moet worden voldaan!

Procedure;

a. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur

en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van

duidelijke en objectieve argumenten.

b. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet,

tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.

c. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.

d. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.

e. Als de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigd wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering c.q Nieuwjaarsreceptie.

f. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

  
Procedure bij overlijden;

A. Krijgt een van de bestuursleden bericht van overlijden van een bestuurslid, erelid, lid of familielid, een donateur, oud-lid, sponsor van VDL of verneemt hij/zij op een andere wijze van het overlijden een van bovengenoemde personen, dan neemt hij/zij direct contact op met de voorzitter.

B. Deze informeert de andere leden van het dagelijksbestuur, waarna het DB gezamenlijk besluit op welke wijze, handelend volgens het protocol, de vereniging hierop zal reageren.

C. De andere bestuurleden worden zo snel mogelijk door de secretaris op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en het genomen besluit. In twijfelgevallen zal het DB in overleg met de andere bestuursleden tot besluitvorming komen.

D. De leden van de vereniging zullen z.s.m. door de voorzitter, c.q. plaatsvervangend-voorzitter op de hoogte worden gebracht van het gebeuren middels de website. Hij zorgt er verder voor dat de vereniging op passende wijze zal reageren op deze gebeurtenis. Hij zorgt er ook voor dat het bestuur vertegenwoordigd zal zijn bij de condoleance en uitvaart

E. In geval van afgelasting van wedstrijden zal de secretaris zo snel mogelijk de KNVB, de betreffende vereniging(en) van onze vertegenwoordigde elftallen/7-tallen en de leiders van onze elftallen/7-tallen op de hoogte brengen.

F. In geval van het houden van een minuut stilte ter nagedachtenis van de overledene neemt de secretaris contact op met de leider en/of aanvoerder van het elftal/de elftallen en wordt door hem/haar geregeld dat de leiders/aanvoerders van de tegenstander(s) en de Scheidsrechter(s) worden geïnformeerd

G. In geval van het dragen van rouwbanden dienen deze door alle spelers,incl aanvoerder op de linkerarm gedragen te worden.

H. Aandacht dient besteedt te worden aan het bestellen van e.v.t rouwboeket of rouwkrans.

Situaties en gevolgen

1. Bij het overlijden van een bestuurslid worden alle wedstrijden volgend op het bericht van overlijden tot en met het daaropvolgend weekend afgelast. Bij de eerstvolgende wedstrijd van een seniorenelftal wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledene

2. Bij het overlijden van een erelid wordt er door de senioren een minuut stilte in acht genomen bij de eerstvolgende seniorenwedstrijden ter nagedachtenis van de overledene. Dit geldt ook bij uitwedstrijden.

3. Bij het overlijden van een jeugdlid worden de daaropvolgende wedstrijden van de jeugd tot en met het weekend afgelast.

4. Bij het overlijden van een speler van een seniorenelftal worden de daaropvolgende wedstrijden tot en met het weekend van de senioren afgelast.

5. Bij het overlijden van de partner van een actieve speler wordt de daaropvolgende wedstrijd van het elftal van die speler afgelast.

6. Bij het overlijden van een familielid, zijnde vader, moeder of een van de kinderen uit een gezin, worden de wedstrijden van de betreffende categorie pupillen of jeugd volgend op het bericht van overlijden tot en met het daarop volgend weekend afgelast.

7. Bij het overlijden van een VDL-lid/donateur, zijnde een niet actieve speler/speelster, wordt een minuut stilte gehouden bij alle daaropvolgende seniorenwedstrijden.

8. Het is van groot belang dat het actieve lid, dat een familielid heeft verloren, daarna goed wordt opgevangen en dat de leider, evt. een bestuurslid met de groep/het team bij de eerste keer van samenkomst een gesprek heeft ter verwerking van het proces. Een goede aandacht voor en begeleiding van het lid en evetueel de groep is van groot belang.

9. Als op een wedstrijddag en eventueel tijdens een wedstrijd een bericht van overlijden beschreven bij de punten 1, 3, 4, 5 en 6 wordt gegeven, worden de daarop betrekkinghebbende wedstrijden direct afgelast of stilgelegd, Dat houdt concreet in, dat bij overlijden van een bestuurslid de wedstrijden direct worden afgelast of gestaakt en dat bij het overlijden van een jeugdlid tijdens de wedstrijd van een seniorelftal de wedstrijd wel wordt uitgespeeld. Andersom geldt dit ook. Bij het overlijden van een familielid van een van de jeugdleden tijdens de wedstrijddag wordt het programma van de betreffende categorie afgelast of de wedstrijd(en) gestaakt

10. In bijzondere gevallen en bij twijfel neemt het bestuur contact op met de KNVB en komt vervolgens tot een besluit.

 

Hoofdsponsoren

solutions

 

verhagen

Sponsors

 • Lely Industries
  Lely Industries
 • Q-salaris - Salarisadministratie & Advies
  Q-salaris - Salarisadministratie & Advies
 • Wens Uitzendbureau
  Wens Uitzendbureau
 • Vecom
  Vecom
 • Arrow Grafitotaal
  Arrow Grafitotaal
 • Hoek Glas
  Hoek Glas
 • Allport Netherlands
  Allport Netherlands
 • Slager en Zandbergen Transport
  Slager en Zandbergen Transport
 • FDC Putman
  FDC Putman
 • Van Dijk Maasland BV
  Van Dijk Maasland BV
 • Bouwbedrijf Borsboom
  Bouwbedrijf Borsboom
 • IJdo Financiële Dienstverlening
  IJdo Financiële Dienstverlening
 • Patisserie Chocolaterie Holtkamp
  Patisserie Chocolaterie Holtkamp
 • Marien van Eijmeren
  Marien van Eijmeren
 • Verhagen Vastgoedonderhoud
  Verhagen Vastgoedonderhoud
 • VHC Kreko Moerdijk
  VHC Kreko Moerdijk
 • Funny Kids Store
  Funny Kids Store
 • Argeweb
  Argeweb
 • Slier & Partners
  Slier & Partners
 • Restaurant De Ridderhof
  Restaurant De Ridderhof
 • Rabobank
  Rabobank
 • M&M Tomaello
  M&M Tomaello
 • Dairco
  Dairco
 • Wallcare
  Wallcare
 • Wissenburg Jacht & Autobedrijf
  Wissenburg Jacht & Autobedrijf
 • Hooymeijer
  Hooymeijer
 • SH Global Shipping
  SH Global Shipping
 • HBI Installaties
  HBI Installaties
 • Jip Regtop Fysiotherapie
  Jip Regtop Fysiotherapie
 • Huijzer en Renzen advocaten
  Huijzer en Renzen advocaten
 • Delta Dierenartsen
  Delta Dierenartsen
 • Automobielbedrijf Noorddijk
  Automobielbedrijf Noorddijk
 • Hotel Maassluis
  Hotel Maassluis
 • Van Kortenhof
  Van Kortenhof
 • ING
  ING
 • Staelduinsebos
  Staelduinsebos
 • Rookvrije Generatie
  Rookvrije Generatie
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
  Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • Manege Middenhof
  Manege Middenhof
 • Ernst Abbas
  Ernst Abbas
 • P. Looije
  P. Looije
 • Pro Intermediair
  Pro Intermediair
 • Heineken
  Heineken
 • Van Stenis Notarishuis
  Van Stenis Notarishuis
 • Solutions Uitzendbureau
  Solutions Uitzendbureau
 • Alfa Grieks Restaurant
  Alfa Grieks Restaurant
 • Sportcentrum Life
  Sportcentrum Life
 • Johan van Balen BV
  Johan van Balen BV
 • Byonda Kroon Fotografie
  Byonda Kroon Fotografie
 • Lassooij en Partners
  Lassooij en Partners
 • Euro Products
  Euro Products
 • Accept Systems
  Accept Systems
 • Schilderwerken Wim Brouwer
  Schilderwerken Wim Brouwer
 • Dierenboetiek Zwarte Zee
  Dierenboetiek Zwarte Zee
 • RM Coatings
  RM Coatings
 • Jété woonidee
  Jété woonidee
 • NDS
  NDS
 • Meuva BV
  Meuva BV
 • Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.
  Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.
 • Klasmann-Deilmann Benelux
  Klasmann-Deilmann Benelux
 • Combinatie Civiele Technieken BV
  Combinatie Civiele Technieken BV
 • De Salon
  De Salon
 • Kugeko
  Kugeko
 • Windmill
  Windmill
 • Toll
  Toll
 • Smit Maassluis BV
  Smit Maassluis BV
 • Eetcafe De Dijk
  Eetcafe De Dijk
 • Rene Verhagen Schilderwerken
  Rene Verhagen Schilderwerken
 • Multikeukenenbad.nl
  Multikeukenenbad.nl