Normen en Waarden

Inleiding

Je herkent vast wel situaties waarbij het plezier danig bedorven wordt: gemopper (of erger: schelden) op de scheidsrechter, respectloos gedrag van teams en sporters onderling, agressief optreden van supporters, geschreeuw van ouders langs de lijn of zware overtredingen van sporters. Het is niet voor niets dat veel scheidsrechters het bijltje erbij neergooien. Voor het behouden of vergroten van plezier in de sport is het belangrijk dat de spelregels worden nageleefd en dat op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan.

Daar wil VDL gericht aan werken en heeft daartoe een gedragscode ontwikkeld.

De gedragscode is een verzameling regels die tot nu toe binnen de vereniging als ongeschreven regels werden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden thans in een gedragscode vastgelegd. Door aan de mensen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, wordt duidelijk gemaakt dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Er zijn regels die voor iedereen gelden en regels, die in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen gelden.

 

Voor wie geldt de gedragscode?

 • Voor alle leden, bestuur en commissieleden, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en spelers – van senior tot pupil.

Wat zijn de sancties?

 • Sancties variëren van: berisping, alternatieve straffen, schorsing, royement (afh. van het vergrijp) en betaling van de gemaakte kosten.
 • Er geldt een lik-op-stuk beleid.

 

Bericht / mededeling

 • Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht, eveneens wordt de trainer en leider van het desbetreffende team op de hoogte gesteld.
 • Senioren krijgen bericht van het hoofdbestuur, jeugdleden krijgen bericht van het jeugdbestuur.

Bezwaar / beroep

 • Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen bij royement kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

 

Kosten

 • De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor eigen rekening.

 

Beoogde doelen van de gedragscode

 • Het stimuleren en terugbrengen van de waarden en normen binnen de vereniging.
 • Het respectvol omgaan met de medemens.
 • Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging.
 • Meer speelgenot / plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport.
 • Het terug dringen van het aantal gele en rode kaarten.
 • Het beperken van het doorschuiven van spelers naar andere teams bij schorsingen.
 • Het terugdringen van ontstane kosten door vernielzucht.
 • Het verbeteren van het imago van VDL.

 

Algemene gedragscode

Er zijn regels die voor iedereen gelden. Zij zijn:

 • Respecteer de regels van je sport.
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
 • Samen staan voor een faire sport.

Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

 

Spelers

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Volg, voor zover vallend binnen het normale kader van een voetbalvereniging, de aanwijzingen op van je trainer, leider of andere persoon met een specifieke functie binnen de club.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of jouw elftal aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

 

Ouders en verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/ vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

 

Bestuurders

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
 • Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.
 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wél als u gul bent met lof voor inzet en prestatie, ook bij een nederlaag.
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Vervul een voorbeeldfunctie, gedraag en handel er naar en draag actief de gedragscode uit.

 

Trainers

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de begeleiding van de tegenstander.
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen. Spelleiders en Scheidsrechters
 • Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel zich handhaaft.
 • Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier ende vermaeck’ leiden.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van de spelregels, training en groei en ontwikkeling van jongeren.

 

Toeschouwers

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie.
 • Veroordeel elk gebruik van verbaal geweld en geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en assistent scheidsrechters.
 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag te allen tijde sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

 

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat is er het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland.

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

 

Contactinformatie:

contact info seksuele int

 

 

 

 

Hoofdsponsoren

solutions

 

verhagen

Sponsors

 • RM Coatings
  RM Coatings
 • Arrow Grafitotaal
  Arrow Grafitotaal
 • Byonda Kroon Fotografie
  Byonda Kroon Fotografie
 • Van Dijk Maasland BV
  Van Dijk Maasland BV
 • Accept Systems
  Accept Systems
 • Funny Kids Store
  Funny Kids Store
 • Bouwbedrijf Borsboom
  Bouwbedrijf Borsboom
 • Rene Verhagen Schilderwerken
  Rene Verhagen Schilderwerken
 • SH Global Shipping
  SH Global Shipping
 • Lassooij en Partners
  Lassooij en Partners
 • Huijzer en Renzen advocaten
  Huijzer en Renzen advocaten
 • P. Looije
  P. Looije
 • Heineken
  Heineken
 • Jété woonidee
  Jété woonidee
 • Marien van Eijmeren
  Marien van Eijmeren
 • Dairco
  Dairco
 • Lely Industries
  Lely Industries
 • Hotel Maassluis
  Hotel Maassluis
 • Solutions Uitzendbureau
  Solutions Uitzendbureau
 • Slager en Zandbergen Transport
  Slager en Zandbergen Transport
 • Jip Regtop Fysiotherapie
  Jip Regtop Fysiotherapie
 • Van Kortenhof
  Van Kortenhof
 • Kugeko
  Kugeko
 • IJdo Financiële Dienstverlening
  IJdo Financiële Dienstverlening
 • Slier & Partners
  Slier & Partners
 • Meuva BV
  Meuva BV
 • Windmill
  Windmill
 • Vecom
  Vecom
 • Sportcentrum Life
  Sportcentrum Life
 • FDC Putman
  FDC Putman
 • Smit Maassluis BV
  Smit Maassluis BV
 • NDS
  NDS
 • Argeweb
  Argeweb
 • Patisserie Chocolaterie Holtkamp
  Patisserie Chocolaterie Holtkamp
 • Klasmann-Deilmann Benelux
  Klasmann-Deilmann Benelux
 • Q-salaris - Salarisadministratie & Advies
  Q-salaris - Salarisadministratie & Advies
 • Wens Uitzendbureau
  Wens Uitzendbureau
 • Eetcafe De Dijk
  Eetcafe De Dijk
 • Rookvrije Generatie
  Rookvrije Generatie
 • Manege Middenhof
  Manege Middenhof
 • Allport Netherlands
  Allport Netherlands
 • Automobielbedrijf Noorddijk
  Automobielbedrijf Noorddijk
 • Euro Products
  Euro Products
 • Delta Dierenartsen
  Delta Dierenartsen
 • Ernst Abbas
  Ernst Abbas
 • Alfa Grieks Restaurant
  Alfa Grieks Restaurant
 • Combinatie Civiele Technieken BV
  Combinatie Civiele Technieken BV
 • Verhagen Vastgoedonderhoud
  Verhagen Vastgoedonderhoud
 • Restaurant De Ridderhof
  Restaurant De Ridderhof
 • Schilderwerken Wim Brouwer
  Schilderwerken Wim Brouwer
 • Wallcare
  Wallcare
 • Toll
  Toll
 • VHC Kreko Moerdijk
  VHC Kreko Moerdijk
 • HBI Installaties
  HBI Installaties
 • Hoek Glas
  Hoek Glas
 • Staelduinsebos
  Staelduinsebos
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
  Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • De Salon
  De Salon
 • Multikeukenenbad.nl
  Multikeukenenbad.nl
 • Pro Intermediair
  Pro Intermediair
 • Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.
  Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.
 • Rabobank
  Rabobank
 • Wissenburg Jacht & Autobedrijf
  Wissenburg Jacht & Autobedrijf
 • Hooymeijer
  Hooymeijer
 • M&M Tomaello
  M&M Tomaello
 • Van Stenis Notarishuis
  Van Stenis Notarishuis
 • Dierenboetiek Zwarte Zee
  Dierenboetiek Zwarte Zee
 • Johan van Balen BV
  Johan van Balen BV
 • ING
  ING